Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Wiadomości

Prezydent, Rada Techniczna oraz Zarząd Polskiej Federacji Aikido w tym trudnym czasie życzą wszystkim dużo zdrowia, ogromu cierpliwości i mnóstwa wytrwałości. Niech te Święta Wielkanocne, choć zamknięte w czterech ścianach, będą czasem przyjemnym i radosnym, spędzonych w gronie najbliższej rodziny. Nech napawają optymizmem i nadzieją, że niedługo będziemy mogli spotkać się w szerszym gronie naszych rodzin i przyjaciół.
Członkowie Polskiej Federacji Aikido,
W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Sportu, Polska Federacja Aikido rekomenduje odwołanie zaplanowanych staży do czasu wznowienia przez Ministra Edukcacji zajęc w szkołach i na uczelniach wyższych.
O dalszych rekomendacjach będziemy informować.
Prezes PFA
Marian Wiśniewski
 

LIST PREZESA PFA

LIST PREZESA PFA
 
Członkowie Polskiej Federacji Aikido,
 
W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Sportu, Polska Federacja Aikido
 
rekomenduje odwołanie zaplanowanych staży do końca marca 2020 roku.
 
O dalszych rekomendacjach będziemy informować.
 
Prezes PFA
Marian Wiśniewski

Informujemy, że w dniu 01 lutego 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów, podczas którego zostały wybrane nowe władze Polskiej Federacji Aikido: 

 

PREZYDENT PFA:

Jerzy Pomianowski

 

ZARZĄD PFA:

Prezes - Marian Wiśniewski

Wiceprezes - Robert Jerzy Krac

Wiceprezes - Jerzy Sapiela

Sekretarz Generalny - Paweł Zdunowski

Skarbnik - Przemysław Gawroński

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Andrzej Bielecki - Przewodniczący

Michał Adamczewski

Michał Świdziński

 

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Marcin Kosiorkiewicz - Przewodniczący

Piotr Sołtysiński

Mariusz Wysocki

Informujemy, iż dnia 01.02.2020 roku w Warszawie odbędzie się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Federacji Aikido.

Wszystkie kluby członkowskie PFA prosimy o wysłanie swoich delegatów. Szczegółowe informacje zostały wysłane mailem bezpośrednio do każdego klubu.

Egzaminy dan w PFA

Regulamin Stałej Komisji Egzaminacyjnej DAN PFA. 
 

 1. Do zadań komisji należy przeprowadzenie i ocena egzaminów na stopnie Dan oraz weryfikacja wniosków osób przystępujących do egzaminu pod względem spełnienia  warunków obowiązujących w PFA.
 2. Za organizację pracy komisji i kalendarz egzaminów odpowiada Sekretarz Rady Technicznej PFA.
 3. Komisja realizuje swoje zadania w zespołach egzaminacyjnych. Każdorazowo skład zespołu oraz jego przewodniczącego wyznacza Sekretarz Rady Technicznej PFA. Przewodniczącym zespołu może zostać tylko członek Rady Technicznej.
 4. Przewodniczący zespołu uzgadnia z członkami zespołu warunki przeprowadzenia egzaminu Dan i ponosi pełną odpowiedzialność za jego przeprowadzenie.
 5. Przewodniczący Zespołu przeprowadzając egzamin kieruje się treścią dokumentów:
- Warunki przystąpienia do egzaminu oraz wymagania techniczne na stopnie mistrzowskie Aikikai obowiązujące w Polskiej Federacji Aikido.
- Charakterystyka mistrzowskich egzaminów technicznych w aikido (dokument programowy RT PFA).
 1. Zasady tworzenia zespołów egzaminacyjnych dla egzaminów na poszczególne stopnie mistrzowskie:  Zespół egzaminacyjny na 1 DAN:Członek Rady Technicznej. 

Zespół egzaminacyjny na 2 i 3 DAN:
dwóch członków Rady Technicznej posiadających stopień 5 dan lub jeden członek Rady Technicznej posiadający stopień 6 DAN.
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, na przykład ogłoszenie egzaminów i składu komisji i nagła nieobecność członka komisji, Sekretarz Rady Technicznej może upoważnić członka Rady Technicznej posiadającego stopień 5 DAN do samodzielnego przeprowadzenia egzaminu na stopień 2 DAN. Upoważnienie telefoniczne musi zostać potwierdzone decyzją na piśmie.
 
Zespół egzaminacyjny na 4 DAN:
Minimum dwóch członków Rady Technicznej. Przewodniczący musi posiadać stopień minimum 6 DAN.
Instruktor z zagranicy posiadający minimum 6 DAN oraz tytuł Shihan może zostać powołany do komisji egzaminacyjnej przez Sekretarza RT i nabywa wtedy uprawnienia członka RT ze stopniem 6 DAN.
W przypadku powołania instruktora z zagranicy do komisji egzaminacyjnej, na przewodniczącego Komisji wyznaczony zostaje członek Rady Technicznej.
Instruktor z zagranicy może samodzielnie przeprowadzić egzaminy w PFA tylko po uzyskaniu zgody Rady Technicznej PFA i Hombu Dojo.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego samodzielnie decyduje o doborze do komisji członków z listy instruktorów rekomendowanych przez Radę Techniczną. Komisja może liczyć maksymalnie 3 osoby.  
Ocena egzaminów odbywa się poprzez przyznanie przez członka zespołu egzaminacyjnego punktów wg następujących zasad:
- w przypadku zespołu trzy-osobowego każdy z członków może przyznać od 0 do 5 pkt.
- w przypadku zespołu dwu-osobowego od 0 do 7,5 pkt. każdy,
- w przypadku składu jedno-osobowego od 0 do 15 pkt.
Łączna liczba punktów wynosi 15, a minimalna liczba konieczna do zaliczenia egzaminu to 8 punktów.
Protokół z egzaminu sporządza Przewodniczący zespołu. Karty oceny stanowią załącznik do protokołu.
 
 1. Członkom Rady Technicznej PFA powołanym w skład zespołu egzaminacyjnego przysługuje zwrot kosztów podróży, noclegu oraz wyżywienia.
 2. Członkom zespołów egzaminacyjnych za przeprowadzanie egzaminów nie przysługuje wynagrodzenie.
 3. O uznaniu stopnia kyu osobom które zdały egzaminy w innych organizacjach decyduje członek Rady Technicznej.

 

 1. Osoby uprawnione do zasiadania w Komisji Egzaminacyjnej Dan:

  AUGUŚCIAK ANDRZEJ (5 DAN)
  BROŻYŃSKI WOJCIECH (5 DAN)
  CHRABĄSZCZEWSKA BARBARA (5 DAN)
  DRĄG WOJCIECH (5 DAN)
  DYMUS PAWEŁ (5 DAN)
  HURNOWICZ ZBIGNIEW (5 DAN)
  JAKUSZ-GOSTOMSKI MACIEJ (5 DAN)
  JEZIERSKI MAREK (5 DAN)
  KOSIORKIEWICZ MARCIN (5 DAN)
  MAMCZURA WOJCIECH (4 DAN)
  MANIKOWSKI ADAM (5 DAN)
  OLESIAK PAWEŁ (6 DAN)
  SOŁTYSIŃSKI PIOTR (5 DAN)
  TRABUĆ MARIUSZ (4 DAN)
  WIDAWSKI ROMAN (4 DAN)

  RADA TECHNICZNA PFA:
  BAZYLKO ANDRZEJ (6 DAN)
  BERNAŚ PAWEŁ (6 DAN)
  GAWROŃSKI PRZEMYSŁAW (5 DAN)
  GIERSZ WALDEMAR (5 DAN)
  KRAC ROBERT JERZY (6 DAN)
  POMIANOWSKI JERZY (6 DAN)
  SAPIELA JERZY (6 DAN)
  SOWIŃSKI TOMASZ (6 DAN)
  WIŚNIEWSKI MARIAN (6 DAN)
  ZDUNOWSKI PAWEŁ (5 DAN)  2. Warunki przystąpienia do egzaminu oraz wymagania techniczne na stopnie mistrzowskie Aikikai obowiązujące w Polskiej Federacji Aikido.
   

  1.

   
  1 DAN
  Warunki przystąpienia:
  - ukończone 17 lat,
  - minimum 1 rok po egzaminie na 1 kyu PFA, przy zachowaniu warunku min. 70 dni treningowych w tym okresie,
  - udział w przynajmniej 1 KST PFA od momentu uzyskania stopnia 1 kyu,
  - minimum 2 staże z instruktorem posiadającym minimum 6 dan (licząc od ostatniego egzaminu),
  - rekomendacja shidoin PFA.
  Wymagania techniczne:
  - jak na 6-1 kyu,
  - tanto dori (z ataków: shomen uchi, yokomen uchi, chudan tsuki).
   

  2.

   
  2 DAN
  Warunki przystąpienia:
  - minimum 2 lata po egzaminie na 1 dan, przy zachowaniu warunku min. 200 dni treningowych w tym okresie,
  - udział w przynajmniej 1 KST PFA od momentu uzyskania stopnia 1 dan,
  - minimum 3 staże z instruktorem posiadającym minimum 6 dan (licząc od ostatniego egzaminu),
  - rekomendacja shidoin PFA.
  Wymagania techniczne:
  - jak na 1 DAN,
  - tachi dori minimum 5 dowolnych technik z ataku shomen uchi,
  - futari gake – ju waza.
   

  3.

   
  3 DAN
  Warunki przystąpienia:
  - minimum 3 lata po egzaminie na 2 dan, przy zachowaniu warunku min. 300 dni treningowych w tym okresie,
  - udział w przynajmniej 1 KST PFA od momentu uzyskania stopnia 2 dan,
  - minimum 4 staże z instruktorem posiadającym minimum 6 dan (licząc od ostatniego egzaminu),
  - rekomendacja Członka Rady Technicznej PFA.
  Wymagania techniczne:
  - jak na 1- 2 DAN,
  - jo dori minimum 5 dowolnych technik z ataku chudan tsuki,
  - taninzu gake – ju waza.
   

  4.

   
  4 DAN
  Warunki przystąpienia:
  - minimum 4 lata po egzaminie na 3 dan, przy zachowaniu warunku min. 400 dni treningowych w tym okresie,
  - udział w przynajmniej 2 KST PFA od momentu uzyskania stopnia 3 dan,
  - minimum 5 staży z instruktorem posiadającym minimum 6 dan (licząc od ostatniego egzaminu),
  - rekomendacja  trzech członków Rady Technicznej PFA.
  Wymagania techniczne:
  - zakres egzaminu określa przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w uzgodnieniu z członkami Komisji.
   

  5.

   
  5 DAN
  Warunki uzyskania stopnia:
  - minimum 5 lat po egzaminie na 4 DAN,
  - złożenie wniosku (druki PFA) w terminie do 10 maja każdego roku
  - posiadanie tytułu Shidoin
  - promotor aplikującego posiada stopień min. 6 dan
  -przeprowadzenie treningu na KST lub innym stażu wskazanym przez Radę Techniczną.
   

  6.

   
  W razie uzyskania na egzaminie DAN oceny negatywnej (egzamin niezdany) do ponownego egzaminu można przystąpić po upływie jednego roku. W przypadku złożenia wniosku przez zainteresowanego, termin ten może ulec skróceniu do 6 miesięcy. Wniosek należy złożyć u Sekretarza RT. Warunkiem skrócenia terminu jest przystąpienie do egzaminu przed Komisją, która oceniła egzamin negatywnie. Sekretarz RT po zasięgnięciu opinii Komisji wyznacza datę egzaminu.
   

  7.

   
  Zgłoszenia na egzaminy należy kierować na formularzu określonym przez PFA do sekretariatu PFA lub przekazać bezpośrednio przed egzaminem przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.
   
  Osoba będąca uke podczas egzaminu na stopień dan powinna posiadać następujący stopień:
  - minimum 1 dan dla zdającego na 1 dan (dwóch uke ),
  - minimum 1 dan dla zdającego na 2 dan (dwóch uke ),
  - minimum 2 dan dla zdającego na 3 dan (trzech uke ),
  - minimum 2 dan dla zdającego na 4 dan (trzech uke).
  Zdający egzamin we własnym zakresie zabezpiecza udział uke.
   
  Warunkiem przystąpienia do egzaminu na stopnie dan jest   obecność na egzaminie instruktora PFA promującego osobę egzaminowaną.
   

  8.

   
  Na wniosek zainteresowanego w szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Techniczna może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu poza granicami kraju.  Czynności rejestracyjne powinny się odbywać na drukach i za pośrednictwem PFA.
   

  9.

                
                 Potwierdzeniem liczby dni treningowych wymaganych na poszczególne stopnie jest oświadczenie instruktora prowadzącego złożone na piśmie.
   

Sekretariat PFA:
Adres korespondencyjny
Al. Wyzwolenia 9/45
00-572 Warszawa
kom.: 781 020 931
Sekretariat jest czynny
(kontakt telefoniczny):
poniedziałek 13:00 - 16:00
środa 8:00 - 10:00

Adres e-mail do sekretariatu:
sekretariat@aikido.org.pl
Konto bankowe PFA:
Polska Federacja Aikido
PKO Bank Polski
nr: 92 1020 1185 0000 4602 0086 6376
NIP: 525-15-70-039
REGON: 012277979
KRS: 0000120528