Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Wiadomości

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 13 stycznia 2019 roku podczas dorocznej uroczystości Kagami Biraki w Hombu Dojo w Tokio została ogłoszona lista promocji na wysokie stopnie dan w aikido. Stopnie 6 i 5 dan otrzymało pięciu instruktorów Polskiej Federacji Aikido:

Andrzej Bazylko - 6 dan
Robert Jerzy Krac - 6 dan
Tomasz Sowiński - 6 dan
Zbigniew Hurnowicz - 5 dan
Marek Jezierski - 5 dan
 
Wszystkim pięciu instruktorom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów na drodze aikido.
Prezydent, Rada Techniczna i Zarząd PFA
W imieniu Prezydenta, Rady Technicznej oraz Zarządu Polskiej Federacji Aikido składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, spędzonych w rodzinnym gronie Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Jak co roku Polska Federacja Aikido przygotowała kalendarz na rok 2019. Osoby zainteresowane kupnem kalendarza proszone są o zgłaszanie się do swoich instruktorów. Prosimy o przesłanie zamówienia na adres email sekretariatu PFA do dnia 3.12.2018 r.
 
Koszt jednego kalendarza to 6 zł brutto, w cenie zawarty jest koszt przesyłki. Minimalna wielkość zamówienia złożonego przez dany klub to 5 sztuk.
 
Kalendarze zostaną wysłane po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie PFA, nie przewidujemy opcji wysyłki za pobraniem. W tytule przelewu prosimy zaznaczyć, że jest to wpłata za kalendarz.
 
Polska Federacja Aikido powołuje Komisję Egzaminacyjną na stopnie 1-3 DAN w składzie:
              1. Marian Wiśniewski
              2. Jerzy Sapiela
              3. Zbigniew Hurnowicz
Egzaminy odbędą się w Złotowie 15-go grudnia. Osoby wykazujące chęć przystąpienia do egzaminu proszone są o wcześniejsze zgłoszenie do Sekretariatu PFA.

 

Egzaminy dan w PFA

Regulamin Stałej Komisji Egzaminacyjnej DAN PFA. 
 
1. Stałą Komisję Egzaminacyjną DAN PFA powołuje Rada Techniczna w drodze uchwały raz na trzy lata. Komisję tworzą wszyscy członkowie Rady Technicznej oraz wybrani do niej Shidoin, którzy w ocenie RT w sposób szczególny angażują się w realizację celów szkoleniowych PFA.  

2. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie i ocena egzaminów na stopnie Dan oraz weryfikacja wniosków osób przystępujących do egzaminu pod względem spełnienia wszystkich warunków obowiązujących w PFA.  

3. Za organizację i koordynację pracy Komisji i kalendarz egzaminów odpowiada Sekretarz Rady Technicznej PFA.  

4. Komisja realizuje swoje zadania poprzez Zespoły Egzaminacyjne. Każdorazowo skład zespołu oraz jego przewodniczącego wyznacza Sekretarz Rady Technicznej PFA.  

5. Przewodniczący Zespołu uzgadnia z członkami Zespołu warunki przeprowadzenia egzaminu Dan i od momentu rozpoczęcia egzaminu ponosi pełną odpowiedzialność za jego przeprowadzenie (włącznie z odpowiedzialnością cywilno-prawną).  

6. Przewodniczący Zespołu przeprowadzając egzamin kieruje się treścią dokumentów:  
 
- Warunki przystąpienia do egzaminu oraz wymagania techniczne na stopnie mistrzowskie Aikikai obowiązujące w Polskiej Federacji Aikido. 
- Charakterystyka mistrzowskich egzaminów technicznych w aikido (dokument programowy RT PFA).  
 
7. Zasady tworzenia Zespołów Egzaminacyjnych dla egzaminów na poszczególne stopnie mistrzowskie:  
 
Zespół Egzaminacyjny na 1 DAN: 
Minimum trzech członków Stałej Komisji Egzaminacyjnej DAN PFA lub jeden członek Rady Technicznej. 
     
Zespół Egzaminacyjny na 2 DAN: 
Minimum 3 członków Stałej Komisji Egzaminacyjnej Dan PFA posiadających stopień minimum 5 dan przy udziale przynajmniej 1 członka Rady Technicznej, który co do zasady przewodniczy komisji lub 1 członek Rady Technicznej PFA posiadający stopień minimum 6 dan.   
W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, na przykład ogłoszenie egzaminów i składu Komisji i nagła nieobecność członka Komisji, Sekretarz Rady Technicznej może upoważnić członka Rady Technicznej posiadającego stopień 5 DAN do samodzielnego przeprowadzenia egzaminu na stopień 2 DAN. Upoważnienie telefoniczne musi zostać potwierdzone decyzją na piśmie.  

Zespół egzaminacyjny na 3 DAN:
Minimum 3 członków Stałej Komisji Egzaminacyjnej Dan PFA posiadających stopień minimum 5 dan, w tym 2 członków Rady Technicznej PFA( Komisji zawsze przewodniczy członek RT) lub 1 członek Rady Technicznej PFA posiadający stopień minimum 6 dan. 
 
Zespół Egzaminacyjny na 4 DAN: 
Minimum trzech członków Rady Technicznej w tym jeden członek posiadający stopień minimum 6 DAN.

Instruktor z zagranicy posiadający minimum 6 DAN oraz tytuł Shihan powołany do Komisji Egzaminacyjnej przez Sekretarza RT posiada uprawnienia członka RT ze stopniem minimum 6 DAN.
W przypadku powołania instruktora z zagranicy do Komisji Egzaminacyjnej, na przewodniczącego Komisji każdorazowo powołany jest członek PFA.
Instruktor z zagranicy może samodzielnie przeprowadzić egzaminy w PFA tylko po uzyskaniu zgody Rady Technicznej PFA i Hombu Dojo.

Ocena egzaminów odbywa się poprzez przyznanie przez członka Zespołu Egzaminacyjnego punktów wg następujących zasad:
- w przypadku Zespołu trzy-osobowego każdy z członków może przyznać od 0 do 5 pkt.
- w przypadku Zespołu dwu-osobowego od 0 do 7,5 pkt. każdy,
- w przypadku składu jedno-osobowego od 0 do 15 pkt.
Łączna liczba punktów wynosi 15, a minimalna liczba konieczna do zaliczenia egzaminu to 8 punktów.
Protokół z egzaminu sporządza Przewodniczący zespołu. Karty oceny stanowią załącznik do protokołu. 
 
Rekomendacja na stopień 5 DAN:
Do 10go maja każdego roku zainteresowany uzyskaniem stopnia 5 DAN składa odpowiedni wniosek do Sekretariatu PFA.
Po spełnieniu warunków określonych w Warunkach Przystąpienia do Egzaminu wniosek poddany zostaje pod głosowanie do Rady Technicznej. 
 
8. Członkom Rady Technicznej PFA powołanym w skład Zespołu Egzaminacyjnego przysługuje zwrot kosztów podróży, noclegu oraz wyżywienia. 
 
9. Członkom Zespołów Egzaminacyjnych za przeprowadzanie egzaminów nie przysługuje wynagrodzenie.
  
10. Uznanie stopni KYU uzyskanych w innych organizacjach, niezrzeszonych w PFA, osobom obecnie ćwiczącym w klubach PFA odbywa się w sposób następujący:  
 
- 6-5 KYU o uznaniu decyduje Członek Stałej Komisji Egzaminacyjnej DAN PFA. 
- 4-3 KYU o uznaniu decyduje Członek Rady Technicznej. 
- 2-1 KYU o uznaniu decyduje Rada Techniczna poprzez głosowanie.  
 
Podstawą uznania jest ocena wymagań egzaminacyjnych danej organizacji, okres ćwiczeń, częstotliwość treningów, wiek ćwiczącego oraz inne czynniki pozwalające obiektywnie potwierdzić stopień.
O podjęciu decyzji o uznaniu stopnia według wyżej wymienionych zasad każdorazowo należy powiadomić Radę Techniczną. ?

 1. Osoby uprawnione do zasiadania w Komisji Egzaminacyjnej Dan:

  AUGUŚCIAK ANDRZEJ (5 DAN)
  BROŻYŃSKI WOJCIECH (5 DAN)
  CHRABĄSZCZEWSKA BARBARA (5 DAN)
  DRĄG WOJCIECH (5 DAN)
  DYMUS PAWEŁ (5 DAN)
  GAWROŃSKI PRZEMYSŁAW (5 DAN)
  HURNOWICZ ZBIGNIEW (4 DAN)
  JAKUSZ-GOSTOMSKI MACIEJ (5 DAN)
  JEZIERSKI MAREK (4 DAN)
  KOSIORKIEWICZ MARCIN (5 DAN)
  MAMCZURA WOJCIECH (4 DAN)
  MANIKOWSKI ADAM (5 DAN)
  OLESIAK PAWEŁ (6 DAN)
  SOŁTYSIŃSKI PIOTR (5 DAN)
  TRABUĆ MARIUSZ (4 DAN)
  WIDAWSKI ROMAN (4 DAN)

  RADA TECHNICZNA PFA:
  BAZYLKO ANDRZEJ (5 DAN)
  BERNAŚ PAWEŁ (6 DAN)
  GIERSZ WALDEMAR (5 DAN)
  KRAC ROBERT JERZY (5 DAN)
  POMIANOWSKI JERZY (6 DAN)
  SAPIELA JERZY (6 DAN)
  SOWIŃSKI TOMASZ (5 DAN)
  WIŚNIEWSKI MARIAN (6 DAN)
  ZDUNOWSKI PAWEŁ (5 DAN)
   

 2. Wymagania na stopnie dan → (PDF do pobrania)

Sekretariat PFA:
Adres korespondencyjny
Al. Wyzwolenia 9/45
00-572 Warszawa
kom.: 781 020 931
Sekretariat jest czynny
(kontakt telefoniczny):
poniedziałek 13:00 - 16:00
środa 8:00 - 10:00

Adres e-mail do sekretariatu:
sekretariat@aikido.org.pl
Konto bankowe PFA:
Polska Federacja Aikido
PKO Bank Polski
nr: 92 1020 1185 0000 4602 0086 6376
NIP: 525-15-70-039
REGON: 012277979
KRS: 0000120528